Contractul de prestări servicii - La ce să te uiți când semnezi, dacă ești beneficiar

Contractul de servicii (inclusiv varianta sa - contractul de furnizare servicii, precum utilitățile) este cel mai frecvent tip de contract întâlnit în business. Ca el să își îndeplinească scopul într-adevăr, beneficiarii ar trebui să acorde atenție sporită clauzelor pe care le conține. Iată care sunt ele:

Ca atare, este important să ții seama de anumite aspecte atunci când te găsești în ipostaza de beneficiar sau de prestator în cadrul unui astfel de contract. Care sunt aceste aspecte?

În primul rând, un contract de prestări servicii ar trebui să conțină fie în cuprinsul său, fie ca anexă, serviciile care trebuie executate în temeiul său. 

Acest lucru îți va permite ca ulterior să pretinzi de la prestator executarea lor în intregralitate. Chiar dacă, la prima vedere, o formulare mai generală ar părea că oferă avantajul de a fi mai acoperitoare (ex.: “furnizarea tuturor serviciilor necesare pentru realizarea respectivului proiect”), totuși dacă prestatorul refuză realizarea serviciilor pe care le soliciți ca făcând parte din serviciile contractate, ca regulă, va trebui să mergeți în instanță pentru ca aceasta să facă determinarea în mod concret.

În ceea ce privește prețul și condițiile de plată, recomandarea este ca pentru fiecare etapă de realizare a serviciilor, înainte de a se emite factura, să fie întocmit un raport de recepție semnat de ambele părți contractante sau un proces verbal de recepție parțială/finală sau orice alt document care să ateste execuția în fapt a serviciilor.

Asemenea documente pot fi solicitate în cadrul unui control fiscal, conform codului fiscal. Plata poate fi efectuată prin transfer bancar, acreditiv sau bilete la ordin.

Din perspectiva stipulării de obligații în contract, din poziția de beneficiar, este recomandabil să ai în vedere stabilirea în mod expres (cel puțin) a următoarelor obligații în sarcina prestatorului:
  • prestarea în conformitate cu toate standardele aplicabile în materie 

Această prevedere are avantajul pentru beneficiar ca în situația în care părțile omit includerea în contract a anumitor standarde specifice, acestea să fie totuși aplicabile pentru prestator, chiar dacă nu sunt obligatorii în baza legii. Standardele prevăzute de lege a fi aplicabile în mod obligatoriu trebuie respectate indiferent dacă sunt menționate în contract sau nu.

  • finalizarea la anumite termene 

Precizarea unor termene exacte este esențială, cu indicarea sancțiunilor aferente (ex.: penalități de întârziere stabilite ca procent, prin raportare la valoarea serviciilor neprestate la timp).

  • respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților  

Este recomandată includerea de obligații exprese cu privire la garantarea de către prestator că serviciile furnizate nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală ale terților (cu precizarea sancțiunilor aferente în caz de încălcare).

  • deplasarea la anumite locații 

Această prevedere este utilă în cazul în care se dorește ca prestarea serviciilor să se facă la anumite locații.

  • prezentarea de polițe de asigurare sau scrisori de garanție bancară  

Această prevedere acoperă riscul neexecutării contractului de către prestator și asigură o recuperare rapidă a prejudiciului. Dacă executarea poliței sau scrisorii de garanție bancară este abuzivă, entitățile emitente pot avea recurs împotriva beneficiarului executant.

Așa cum am prezentat într-un articol anterior, răspunderea este un element esențial în contract. 

În calitate de beneficiar, poți fi interesat de agravarea răspunderii pentru viciile serviciilor prestate sau pentru neprestarea la termen, incluzând în contract, de exemplu, următoarele prevederi
  • prestatorul răspunde pentru prejudiciul direct și indirect generat de viciile serviciilor
  • valoarea prejudiciului predeterminat de părți în cazul încălcării de către prestator a obligației de garanție pentru vicii este de X lei. Beneficiarul va putea executa scrisoarea de garanție bancară pusă la dispoziție de către prestator pentru a garanta executarea corespunzătoare serviciilor la simpla sa solicitare adresată băncii emitente
  • în cazul în care prestatorul nu execută la termenele prevăzute în contract, beneficiarul va avea dreptul de a solicita prestatorului penalități de întârziere (de 0,1% pe zi de întârziere, de exemplu) calculate prin raportare la valoarea serviciilor, de la data la care trebuiau finalizate și până la data la care sunt efectiv executate. 
În caz de încălcare a obligațiilor contractuale, în mod singular (dacă este vorba de o obligație esențială) sau repetat, părțile pot înceta contractul prin reziliere unilaterală sau în baza unui pact comisoriu expres.

Diferența esențială dintre cele două modalități de încetare este că pactul comisoriu atrage desființarea automată („de drept”) a contractului în cazul încălcării obligațiilor contractuale vizate, în timp ce în cazul rezilierii unilaterale desființarea se produce după formularea de către creditor a unei notificări scrise către debitor. Din punct de vedere practic este recomandabil, la fel ca în cazul pactului comisoriu, să fie transmisă o notificare prin care să fie anunțată intervenirea încetării contractului pentru a fi marcată data încetării contractului.

Indiferent dacă părțile optează pentru reziliere unilaterală sau pact comisoriu, este recomandabilă includerea în mod expres în contract a obligațiilor considerate esențiale, a căror încălcare poate conduce la încetare.

În cazul contractelor de prestări servicii, sunt în mod general considerate obligații esențiale următoarele: prestarea serviciilor la anumite termene / standarde și plata prețului. Părțile pot conveni, însă, să atribuie caracter „esențial” și altor obligații precum: remedierea viciilor într-un anumit termen, respectarea termenului de garanție etc.

Încetarea contractului în alte condiții decât cele prevăzute în contract dă dreptul oricărei părți să ceară plata de daune-interese pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a încetării.

La finalul contractului, în mod obișnuit sunt prevăzute o serie de clauze generale (incluse în contracte indiferent de tipul acestora) ce este util a fi avute în vedere precum: clauza de integralitate, clauza privind conținutul contractului sau clauza de impreviziune

Elementele de mai sus nu sunt în niciun mod exhaustive și nici nu reprezintă consultanță juridică pentru un caz specific. Totuși, acestea reprezintă instrumente care se doresc a-ți fi utile în a naviga prin hățișul complicat al aspectelor juridice care te afectează în calitate de beneficiar în contractele de prestări servicii.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail