Politica de confidențialitate

1. Introducere

Prezentul document este întocmit în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”);

Prezentul document vă este adresat în calitatea dvs. de utilizator al Platformei Startarium (disponibila la adresa https://www.startarium.ro) și are ca scop informarea dvs. în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Asociația Ropot.

În acord cu prevederile art. 13 din Regulament, vă aducem la cunoștință următoarele informații:

2. Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către: Asociaţia Ropot, cu sediul social în str. Ionescu Grigore, nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17, sect 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 70 din 02.06.2010, cod de înregistrare fiscală nr.27095363, reprezentată prin Ioana-Alexandra Craioveanu, având funcţia de Preşedinte („Ropot”).

Conform Termenilor și Condițiile Platformei Startarium, Asociația Ropot operează website-ul https://www.startarium.ro și furnizează serviciile acestei platforme către utilizatori (adică și către dvs.) Pe cale de consecință, Asociația Ropot prelucrează o serie de date cu caracter personal care vo aparțin.

Conform Regulamentului, ASOCIAȚIA ROPOT deține calitatea de Operator, respectiv persoana juridică ce stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

3. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

În calitate de utilizator al Platformei Startarium, vă putem prelucra următoarele date cu caracter personal, după caz:

 • a) Date cu caracter personal aferente contului dvs. de utilizator:
  • nume, prenume, email – aceste date sunt obligatorii pentru crearea contului dvs. de utilizator în cadrul Platformei Startarium;
  • oraș, județ, sex, data nașterii, descriere, domenii de expertiză, număr de telefon, facebook, linkedin, adresa web, twitter, poza – aceste date sunt facultative și le vom prelucra în măsura în care alegeți să le adăugați în contul dvs. de utilizator;
 • b) Atunci când utilizați secțiunea Evenimente:
  • nume, prenume, email, telefon – aceste date sunt obligatorii pentru a vă putea înscrie la evenimentele interne organizate de Asociația Ropot;
  • imaginea dvs. (ca urmare a înregistrării de materiale foto și video la evenimentele organizate de Asociația Ropot);
 • c) Atunci când utilizați secțiunea Laborator:
  • Informațiile despre afacerea dvs. pe care le faceți disponibile în cadrul acestei secțiuni – informațiile sunt facultative și vor fi prelucrate în măsura în care alegeți să le faceți disponibile în cadrul secțiunii;
 • d) Atunci când utilizați secțiunea Mentori:
  • nume, prenume, email, telefon, oraș, profil social media, informații privind afacerea dvs. și business canvas model, astfel cum acestea vor fi completate în secțiunea Laborator – aceste informații sunt obligatorii pentru a putea utiliza secțiunea Mentori;
 • e) Atunci când utilizați sectiunea Crowdfunding, în scopul inițierii unei campanii de crowdfunding:
  • nume, prenume, email, telefon, oraș, data nașterii, profil social media, informații privind afacerea dvs. și business canvas model, astfel cum acestea vor fi completate în secțiunea Laborator, precum și date privind derularea campaniei de crowdfunding – aceste informații sunt obligatorii pentru a putea utiliza sectiunea Crowdfunding, în sensul inițierii unei campanii de crowdfunding prin intermediul Platformei Startarium;
 • f) Atunci când utilizați secțiunea Crowdfunding în calitate de finanțator
  • nume, prenume, email, data la care ați susținut o companie de crowdfunding prin achiziția unei recompense, suma plătită pentru recompensă;

Utilizarea secțiunilor Startarium.Inc și/sau PitchDay presupune de asemenea colectarea anumitor date cu caracter personal ale dvs, astfel cum acestea vor face obiectul unei politici de confidențialitate distincte care vă va fi adusă la cunostință în perioada de derulare a acestor evenimente, dacă alegeți să aplicați la ele.

4. Scopurile în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal

Prelucram datele dvs. în următoarele scopuri:

 • a) Prelucram datele menționate la art. 3 lit. a-f pentru a vă putea furniza Serviciile Platformei Startarium.ro, respectiv pentru ca dvs. să puteți utiliza Platforma Startarium;
 • b) Prelucrăm următoarele date menționate la art. 3: nume, prenume, email în scop de marketing, respectiv pentru a vă aduce la cunostință noile evenimente și proiecte derulate sub egida Startarium, sau la care Startarium/Asociația Ropot este partener.

Nu prelucram datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing fără consimțământul dvs. prealabil. În cazul în care vom dori să prelucrăm datele dvs. și în alte scopuri, vă vom informa și/sau după caz vom obține consimțământul dvs., conform prevederilor legale incidente.

5. Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal menționate la art. 3 lit. a - f în baza dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament, respectiv în temeiul executării unui contract (respectiv pentru a vă putea furniza Serviciile Platformei Startarium.ro conform Termenilor și Condițiilor Platformei, la care ați achiesat).

Prelucrăm în scop de marketing datele cu caracter personal menționate la art. 3: nume, prenume, email, în baza consimțământului dvs., conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, dacă sunteți de acord cu prelucrarea datelor în acest scop.

În măsura în care nu sunteți de acord să ne furnizați datele cu caracter personal menționate la art. 3 lit a-f, care au caracter obligatoriu, nu vă vom putea presta Serviciile Platformei Startarium.ro, respectiv nu veți putea utiliza secțiunile Platformei Startarium pentru care furnizarea acestor informații este obligatorie.

6. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal menționate la art. 3 lit. după cum urmează:

 • a) Datele menționate la art. 3 lit. a – nume, prenume, email – pe toată perioada în care aveți un cont de utilizator în cadrul Platformei Startarium;
 • b) Datele menționate la art. 3 lit. a cu caracter facultativ – pe toată perioada în care le faceți disponibile în cadrul contului dvs. de utilizator;
 • c) Datele menționate la art. 3 lit. b – până la finalizarea evenimentului la care v-ați înscris prin intermediul Platformei Startarium;
 • d) Datele menționate la art. 3 lit. c si d – pe toată perioada în care le faceți disponibile în cadrul Platformei Startarium;
 • e) Datele menționate la art. 3 lit. e – pe toată perioada în care le faceți disponibile în cadrul Platformei Startarium, sau după caz pe toată perioada derulării campaniei de crowdfunding dacă aceasta a fost aprobată și ulterior, în măsura în care avem o atare obligație legală;
 • f) Datele menționate la art. 3 lit. f – pe toată perioada derulării campaniei de crowdfunding și ulterior, în situatia în care trebuie să vă restituim suma cu care ați finanțat campania de crowdfunding atunci când aceasta nu și-a îndeplinit obiectivul financiar asumat;
 • g) Prelucrăm datele dvs. email, nume, prenume, în scop de marketing pe o perioadă de 10 ani, sau până la momentul la care înțelegeți să vă retrageți consimțământul acordat.

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

7. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către noi, în calitate de Operator.

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal către terți, cu următoarele excepții:

 • vom putea transmite datele dvs. către autoritățile competente care ne vor solicita sau cărora avem obligația de a le furniza datele dvs. în temeiul unei prevederi legale;
 • vom putea transmite datele dvs. către partenerii noștri atunci când în virtutea relației contractuale cu aceștia avem obligații în acest sens (de exemplu, atunci când organizăm un eveniment, sponsorul nostru ne poate solicita în vederea efectuării unui audit, sau în vederea dovedirii desfășurării evenimentului sponsorizat, date privind evenimentul, caz în care vom putea fi nevoiți să conferim acestuia acces la datele dvs. cu caracter personal);
 • atunci când utilizați secțiunea Mentori vom transmite datele dvs. către aceștia;
 • atunci când utilizați secțiunea Evenimente vom putea transmite datele dvs. către organizatorul evenimentului;
 • atunci când utilizați secțiunea Crowdfunding în calitate de finanțator, vom transmite datele dvs. către inițiatorul campaniei pe care ați finanțat-o și către firma noastră de contabilitate, în vederea îndeplinirii obligațiilor pe care le avem.

Precizăm că în fiecare situație în care vom transmite datele dvs. terților ne vom asigura că transferăm numai acele date necesare pentru îndeplinirea scopului în care datele dvs. sunt transmise, asigurându-ne că nu vom transmite în nicio situație mai multe date decât este necesar.

8. Unde stocăm datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

9. Măsuri de securitate

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în acord cu politica noastră internă privind securitatea datelor. În acest sens vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității datelor dvs.

În caz de încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom informa fără întârzieri despre această încălcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau pentru a atenua efectele negative.

10. Procese decizionale automate

Precizăm că nu folosim procese decizionale automate în ceea ce vă privește, respectiv nu veți face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

11. Drepturile dvs.

  a) Dreptul de acces.

Aveți dreptul să obtineți o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să obțineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. alături de toate informațiile pe care avem obligația să vi le furnizam, în acord cu prevederile Regulamentului.

  b) Dreptul de rectificare și stergere.

Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

  c) Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricționarea prelucrării pentru perioada de timp în care verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  d) Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția situației în care vom demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.

  e) Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

  f) Retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când datele dvs. sunt prelucrare în temeiul acestuia (precum în situatia în care vă prelucrăm datele în scop de marketing)

12. Cookie-uri

În cadrul Platformei Startarium folosim cookie-uri, care după caz vă identifică sau nu ca și utilizator. Pentru o detaliere a cookie-urilor pe care le folosim, a scopului în care folosim cookie-urile, precum și a modalității în care puteți accepta sau nu cookie-urile noastre, vă rugăm să consultați Politica de Cookies.

13. Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a vă exercita oricare din drepturile, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. în scris, la adresa de email: contact@startarium.ro.

Vom răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună, cu excepția situației în care din cauza complexității sau a numărului cererilor vom fi nevoiți să prelungim termenul de răspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

Totodată previzăm că vă vom putea solicita să furnizați informații pentru a vă confirma identitatea (de exemplu, să faceți clic pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile.

14. Depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere

În cazul în care apreciați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

15. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteți contacta la adresa de email: contact@startarium.ro.

Prezentul document a fost creat și se află în vigoare începând cu data de: 22.05.2018.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail