Ce este un contract și câte tipuri de contracte există

Uneori, partea administrativă a unei afaceri poate părea complicată sau, pe alocuri, repetitivă. În realitate însă, e fundamentală pentru succesul și creșterea unei afaceri. Pe lângă entitatea legală și aspectele care țin de fiscalitate și contabilitate, contractele și prevederile lor sunt la fel de importante.

Întotdeauna ai nevoie și de contract scris (inclusiv – sau mai ales – în situațiile în care ai o relație personală cu clientul sau furnizorul respectiv). Ele clarifică așteptări, obligații și ajută în situații neprevăzute.   

În cele ce urmează, îți vom prezenta definiția și scopul unui contract, elementele contractului, tipuri de contracte si alte informații utile despre contracte.

Pe scurt

 • Ce este un contract?
 • Elementele contractului: ce trebuie sa cuprindă un contract?
 • Tipuri de contracte
 • Informații utile despre contractele ce pot fi încheiate în România
 • Startarium îți oferă toate informațiile necesare despre o afacere de succes

Ce este un contract?

Conform definiției, contractul reprezintă un acord de voință dintre două sau mai multe persoane, care au intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Din această definiție, se poate observa una dintre caracteristicile contractului: acordul de voință al părților.

➡️ Accesează secțiunea Business EDU și vei descoperi o serie de materiale concentrate pe noțiuni esențiale de business, utile oricărui antreprenor, inclusiv despre contracte.

Elementele contractului: ce trebuie sa cuprindă un contract?

Pentru ca un contract să fie valid, eficient și simplu pentru oricare dintre părțile implicate, nu ar trebui să depășească 100 de pagini. Printre acestea, se vor regăsi elementele contractului, pe care ți le vom prezenta în cele ce urmează.

Părțile contractului

Această rubrică se mai numește și subiecții contractului și se referă la persoanele care încheie contractul (persoane fizice sau juridice). În funcție de fiecare tip de contract, denumirea părților diferă. Spre exemplu, vânzător și cumpărător pentru contractul de vânzare - cumpărare, locator și locatar pentru cel de închiriere, mandant și mandatar pentru contractul de comodat și așa mai departe.

Obiectul contractului

Se referă la pretențiile fiecărei părți ca urmare a semnării contractului. De exemplu, într-un contract de vânzare-cumpărare, obiectul este reprezentat de un bun vândut și banii ce urmează a fi încasați. Obiectul contractului trebuie să îndeplinească o serie de cerințe:

 • să se afle în circuitul civil;
 • să poată fi determinat;
 • să existe la momentul semnării contractului sau să fie posibil în viitor;
 • să îndeplinească toate condițiile de legalitate.

Conținutul contractului

În conținutul contractului sunt menționate toate pretențiile părților ca urmare a încheierii acestuia. Astfel, fiecare parte are dreptul de a cere celeilalte o anumită conduită, îndeplinirea anumitor acțiuni sau abținerea de la comiterea lor. Conținutul contractului poate fi stabilit în mod liber, însă în limitele normelor de aplicare a legislației.

Clauzele de răspundere din contract 

Practic vorbind, clauzele de răspundere din contract trebuie să țină seama de interesul pe care intenționezi să-l protejezi. Dacă interesul este să îți limitezi răspunderea, trebuie să incluzi în contract clauze exprese de limitare, întrucât limitarea răspunderii nu operează, în mod general, în baza legii. De obicei, furnizorul/prestatorul este cel interesat în a-și limita răspunderea, clientul/beneficiarul fiind mai degrabă interesat să sporească răspunderea furnizorului/prestatorului. 

Pentru a nu risca să ți se angajeze răspunderea într-o măsură necunoscută și neasumată, este esențial să incluzi sau să analizezi cu atenție clauzele de răspundere din contract. 

>> Citește mai multe despre răspunderea în contracte în materialul dedicat, scris de Raluca Nechimis, avocat.

Clauzele contractuale finale  

La semnarea contractelor, este important să acorzi aceeași atenție aspectelor principale legate de obiectul contractului și clauzelor finale. Ele conțin în general informații importante despre răspunderea părților: clauza de impreviziune, de neasumare expresă a clauzelor „neuzuale”, cea care vizează întregul acord, clauze negociate, clauze privind instanța competentă sau clauza multiplului exemplar.  

Poți afla mai multe despre ele din materialul despre clauzele finale

Tipuri de contracte

Contractele pot fi clasificate în mai multe categorii, în funcție de obiectul acestora. Astfel, se pot identifica mai multe tipuri de contracte civile (tipuri de contracte comerciale) și alte exemple de contracte.

Tipuri de contracte civile (tipuri de contracte comerciale) după conținut

 • Contract unilateral: caracterizate prin existența obligațiilor pentru o singură parte (o parte creditor, iar cealaltă debitor);
 • Contract bilateral: drepturile și obligațiile revin ambelor părți contractante.

Exemple de contracte după scopul urmărit

În funcție de scopul urmărit de părți, contractele pot fi:

 • cu titlu oneros: fiecare parte urmărește folosul patrimonial (contract comutativ sau aleatoriu);
 • cu titlu gratuit: o persoană va dispune de un bun în favoarea altei persoane fără a avea pretenții financiare (actele dezinteresate, liberalitățile).

În funcție de modul de formare al contractului

Având în vedere modul de formare al contractului, se disting următoarele:

 • contracte consensuale (încheiate prin acordul de voință al părților);
 • contracte solemne (valabilitatea lor este influențată de respectarea unei forme impuse în mod legal);
 • contracte reale (caracterizate prin manifestarea de voință însoțită de remiterea bunului).

Contracte clasificate în funcție de corelație

În funcție de corelația existentă între contracte, se pot întâlni:

 • contracte principale (de sine stătătoare, care nu depind de alt contract);

 • contracte accesorii (depind de un contract principal).

Clasificare în funcție de efectele contractului

Luând în considerare efectele contractului, se disting următoarele tipuri:

 • contracte constitutive (dau naștere unui drept civil nou);

 • translative (transferul unui drept civil dintr-un patrimoniu în altul);
 • declarative (consolidează un drept civil subiectiv preexistent).

Contractul de prestări servicii

Contractul de prestări servicii este unul dintre cele mai des întâlnite în practică. În cele ce urmează, îți vom prezenta câteva caracteristici ale acestuia și tot ceea ce trebuie să știi în funcție de partea care te vei constitui în contractul comercial (prestator sau beneficiar).

Contractul de prestări servicii în cazul prestatorilor 

Acordă mare atenție redactării conținutului, astfel încât serviciile incluse în contract să fie detaliate și exacte, ca să eviți astfel situația în care, din cauza unor împrejurări necunoscute inițial, să fii nevoit să le execuți fără o remunerație suplimentară. Astfel, clientul are o imagine clară asupra serviciilor la care te-ai angajat în prețul convenit.  

➡️ Explorează cursul Startup EDU, cel mai complex din portofoliul Startarium, și află totul despre viața unui antreprenor. Înainte de a învăța cum să redactezi un contract care să îți aducă succesul, este necesar să știi ce presupune prima parte a drumului unui antreprenor.

Orice serviciu suplimentar va trebui specificat și contractual, printr-un act adițional atașat contractului de bază. El va cuprinde serviciile suplimentare ce vor fi executate, costul acestora și termenul de plată (modalitatea de plată). 

Nu începe să realizezi servicii suplimentare nemenționate în contract, fără acceptul expres (în scris) din partea clientului și fără a conveni/menționa costul acestora. 

Asigură-te că obligațiile tale sunt precizate în mod expres, clar și limitativ. În practică, ar fi vorba despre următoarele obligații: 

 • standardele specifice la care se prestează, fără referiri generale de tipul „toate standardele aplicabile”;
 • finalizarea la anumite termene - datele trebuie precizate în mod concret; 
 • furnizarea anumitor materiale - trebuie precizat dacă la realizarea serviciilor se vor utiliza materialele prestatorului sau ale beneficiarului; 
 • verifică și care e procedura legată de răspunderea pentru viciile serviciilor prestate;
 • în cazul subcontractării, prestatorul răspunde față de beneficiar pentru calitatea serviciilor furnizate de terțul subcontractant, având însă drept de regres împotriva acestuia din urmă. Dacă, de exemplu, prestatorul plăteşte întreaga datorie, el are drept să se redreseze împotriva celorlalţi subcontractanți şi să le pretindă tot ceea ce a plătit în plus. 

>> Citește mai multe despre aceste clauze în materialul dedicat, scris de Raluca Nechimis, avocat

Contractul de prestări servicii în cazul beneficiarilor  

Același sfat ca și în cazul prestatorilor: ai grijă ca serviciile incluse în contract să fie detaliate și exacte. Acest lucru îți va permite ca ulterior să pretinzi de la prestator executarea lor în integralitate. 

Pentru fiecare etapă de realizare a serviciilor, înainte de a se emite factura, recomandarea este să fie întocmit un raport de recepție semnat de ambele părți contractante sau un proces verbal de recepție parțială/finală sau orice alt document care să ateste execuția în fapt a serviciilor. 

De asemenea, e important să menționezi prestarea în conformitate cu toate standardele aplicabile în materie și să precizezi termene exacte, cu indicarea sancțiunilor aferente. 

În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală ale terților, prestatorul trebuie să garanteze că serviciile furnizate nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală ale terților (cu precizarea sancțiunilor aferente în caz de încălcare). 

Dacă este nevoie de deplasare pentru prestarea serviciilor, trebuie să se menționeze explicit.   

În caz de nevoie, e recomandată și prezentarea de polițe de asigurare sau scrisori de garanție bancară, care acoperă riscul neexecutării contractului de către prestator și asigură o recuperare rapidă a prejudiciului. Dacă executarea poliței sau scrisorii de garanție bancară este abuzivă, entitățile emitente pot avea recurs împotriva beneficiarului executant. 

>> Citește mai multe despre aceste clauze în materialul dedicat, scris de Raluca Nechimis, avocat

Informații utile despre contractele ce pot fi încheiate în România

Înainte de a încheia orice tip de contract civil, ar fi bine să ții cont de informațiile pe care le vom prezenta în continuare. Sunt sfaturi ce te vor ajuta să redactezi un contract perfect sau să știi exact căror elemente să acorzi mai multă atenție înainte de a semna.

Înțelegerile verbale

Evită să te bazezi pe ele. E indicat chiar să inserezi o clauză care să le excludă și să prevadă că, pentru a modifica în mod valabil un contract, trebuie semnat un act adițional de către ambele părți.  

Formă

Un contract bun și valid nu trebuie să aibă 100 de pagini și să folosească un limbaj greu de înțeles. Uneori, contractele simple și la obiect sunt cele mai eficiente.  

Persoanele împuternicite

Dacă lucrezi B2B, iar clienții tăi sunt companii, asigură-te că cel care semnează este împuternicit să reprezinte firma (dacă este administratorul firmei) sau o persoană împuternicită de către acesta, și cere respectiva împuternicire.

Modalitățile de plată

E important să incluzi detalii referitoare la modalitatea de plată (numerar, transfer bancar), condițiile de plată și termenul de plată (inclusiv când e vorba de o serie de tranșe). Stabilește când se consideră proiectul finalizat și predat în raport de detalii obiective. 

Facturarea

Include felul în care urmează să trimiți factura clientului, preferabil prin e-mail, și menționează și adresa la care o vei trimite. De asemenea, e important să menționezi că dacă nu este contestată într-un anumit interval, înseamnă că e acceptată la plată. 

Penalitățile

Stabilește penalitățile de întârzieri contractuale, pe zi de întârziere, pe care să le poți factura dacă respectivul client nu obișnuiește să achite mereu la timp. Pentru a putea percepe penalități, nu uitați să stabilești și data scadenței facturii. 

Modalitățile de încetare a contractului

Pe lângă ajungerea la termen, adică trecerea duratei pentru care a fost încheiat, un contract mai poate înceta fie prin acordul părților, fie prin reziliere în caz de neexecutare a unor obligații esențiale de către una din părți, precum și prin denunțare unilaterală, atunci când vrei să închei din motive de oportunitate contractuală, caz în care trebuie îndeplinită o procedură de notificare. De obicei, se stabilește un preaviz pentru a putea finaliza lucrările în curs, preaviz care depinde ca durată de specificul activității. 

Corespondența oficială între părți

Stabilește care sunt persoanele de contact și adrese de corespondență clare. Fără aceste detalii, va fi complicat în caz de litigiu. 

Procedura pentru clienți/furnizori din alte țări

E importantă stabilirea legii care guvernează contractul și jurisdicția în caz de litigiu. Nu încheia contracte guvernate de legislații ale căror prevederi nu le cunoști fără să ceri sfatul unui specialist din zona respectivă. 

>> Află mai multe despre principiile care să te ghideze în gestionarea contractelor din cursul susținut de Shirina Ștefănescu-Albu, avocat


Startarium îți oferă toate informațiile necesare despre o afacere de succes

Startarium îți oferă toate informațiile și resursele de care ai nevoie pentru a planifica și dezvolta o afacere de succes. Startarium este cea mai complexă platformă pentru antreprenorii aflați la început de drum. La Startarium, credem foarte tare în  puterea învățării continue - iar asta pentru că fără să fii familiarizat cu noțiunile de business sau noutățile din industria ta, va fi dificil să crești afacerea ta în ritmul pe care ți-l dorești. În plus, tot aici vei găsi și informații interesante despre viața profesională și antreprenoriat în general.

Așadar, sperăm ca informațiile prezentate să îți fie utile în cazul în care urmează să redactezi sau să semnezi orice tip de contract.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail