Clauze contractuale finale pe care nu trebuie să le ignori

La semnarea contractelor, este important ca atât aspectele principale legate de obiectul contractului, cât și cele finale să aibă parte de același grad de atenție. Ele conțin în general informații importante despre răspunderea părților. Iată ce ar trebui să știi despre clauzele finale:

De acele mai multe ori, după ce sunt convenite aspectele principale legate de obiectul contractului, părțile nu mai dau atenție clauzelor finale. Acestea fie sunt preluate din alte contracte și introduse la sfârșitul contractului, ca o formă de încheiere, fără a fi asumate în mod conștient, fie sunt omise cu totul, lăsând neacoperite o serie de aspecte considerate neesențiale dar care pot avea impact asupra răspunderii părților.

În categoria acestor clauze se regăsesc și cele despre care vom discuta mai jos.

Clauza de impreviziune: Părțile își asuma riscurile referitoare la schimbările imprevizibile ale împrejurărilor și renunță la orice drept de a cere în instanță adaptarea sau încetarea contractului.

Dacă o astfel de clauză nu este introdusă, o parte ar avea dreptul în baza legii să ceară în instanță modificarea (adaptarea) sau încetarea contractului dacă intervin schimbări ale împrejurărilor în care s-a încheiat  contractul, împrejurări ce creează o obligaţie contractuală excesiv de oneroasă pentru respectiva parte. Modificarea semnificativă a prețului contractual raportat la un anumit curs valutar (spre exemplu o modificare în proporție de 80%), sau dispariția monedei unice Euro pot fi considerate astfel de schimbări semnificative.

Clauza de neasumare expresă a clauzelor “neuzuale” – Prevederile clauzelor X, Y, Z sunt asumate și acceptate în mod expres, fiind expresia negocierilor desfășurate de către părți.

Clauzele “neuzuale”, ce includ prevederi ale uneia dintre părți nenegociate în mod efectiv cu celalaltă parte, trebuie să fie acceptate în mod expres de către partea în defavoarea căruia sunt prevăzute pentru a putea produce efecte; aceste clauze vizează: limitarea răspunderii, dreptul de a denunța unilateral contractul, de a suspenda executarea obligațiilor sau care prevăd în detrimentul celeilalte părti decăderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrăngerea libertății de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă, clauze compromisorii sau prin care se derogă de la normele privitoare la competența instanțelor judecătorești. Dacă nu există o astfel de asumare expresă intervine riscul ca respectiva clauză să nu producă efecte juridice împotriva părții care își asumă respectivele obligații.

Astfel de situații se întâlnesc cu precădere în cazul contractelor de utilități, telefonie, internet, TV, de servicii bancare sau de asigurare ce sunt prezentate beneficiarilor în format standard, aceștia din urmă având o posibilitate practică limitată de a le influența/negocia conținutul. În aceste condiții, dacă beneficiarul în cazul respectivelor contracte standard nu poate negocia în mod efectiv respectivul contract iar acesta nu conține prevederi exprese prin care beneficiarul să fi acceptat în mod expres, spre exemplu, clauza de limitare a răspunderii inclusă în contract cu privire la răspunderea furnizorului sau în contract există o clauză de acceptare generală a tuturor clauzelor din contract și nu în mod specific a celei de limitare a răspunderii, beneficiarul poate invoca în cadrul unei acțiuni în instanță lispa de efecte juridice a respectivei clauze de limitare. Ca atare, absența dintr-un contract de telefonie nenegociat de beneficiar/client a unei prevederi prin care beneficiarul/clientul să fi acceptat în mod expres limitarea de răspundere a furnizorului de servicii de telefonie dă dreptul beneficiarului/clientului să invoce în instanță lipsa de efecte a respectivei clauze de limitare a răspunderii.

Clauza vizând întregul acord: Prezentul contract reprezintă întregul acord al părților și înlătură orice înțelegeri anterioare ale părților cu privire la același obiect.

Prin introducerea acestei clauze se elimină riscul ca una dintre părți să invoce înțelegeri anterioare cu privire la aceleași aspecte care nu au fost prinse în contract, putând afecta certitudinea aspectelor asumate în mod expres în contract. Astfel, dacă una dintre părți ar fi tentată să susțină ca elemente necuprinse în contract dar discutate și eventual chiar convenite verbal înainte de semnarea contractului se adaugă aspectelor convenite în contract, o astfel de prevedere ar face ca susținerea să fie respinsă ca fiind lipsită de temei. De exemplu, dacă beneficiarul serviciilor solicită prestatorului executarea serviciilor la sediul sau timp de două zile pe săptămână în baza celor convenite verbal de părți înainte de semnarea contractului, fără ca în contractul semnat de părți să fie prevăzut un număr expres de zile, prestatorul ar putea în condițiile clauzei de mai sus să opună beneficiarului faptul că nu este ținut de termenul de două zile pe săptămână.

Clauze negociate: Prevederile prezentului contract au fost negociate în mod liber de care părți, nu reprezintă clauze de adeziune ci sunt expresia consimțământului liber exprimat și neviciat al fiecărei părți.

În măsura în care o parte poate dovedi că nu a avut o posibilitate reală de a negocia clauzele propuse de către cealaltă parte se consideră că aceastea sunt clauze de adeziune și se interpretează împotriva celui care le-a propus; introducerea prevederii de mai sus poate elimina un astfel de risc. Astfel, dacă există prevederi neclare în formă de contract propusă de o parte ce nu au putut fi negociate în mod efectiv de către cealaltă parte, interpretarea dezavantajoasă părții care a propus respectivele forme neclare va prevala.

Clauza privind legea aplicabilă: Prezentul contract este guvernat de legea română.

Dacă ambele părți sunt entități române iar locul de executare al contractului este în România, legea aplicabilă ar trebui să fie cea română. Dacă exista un element de extraneitate (naționalitatea acționarilor uneia dintre părți nefiind considerat un element de extraneintate suficient) poate fi aleasă și o lege străină, recomandabil, o lege care să aibă o legatură strânsă cu contractul. Astfel, dacă părțile și locul de executare a contractului se găsesc în România, legea aplicabilă ar trebui să fie legea română. Dacă însă una dintre părți sau locul executării contractului (prestării serviciilor) se situează în afara României, părțile pot alege o altă lege decât cea română.

Clauza privind instanța competentă: Toate disputele în legătură sau în baza prezentului contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. Dacă părțile nu ajung la un acord asupra chestiunii în disputa în termen de 10 zile de la începerea discuțiilor/negocierilor, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor române competente/unui tribunal arbitral alcătuit din 3 arbitri conform regulilor ICC Paris aplicabile soluționarii disputei. Locul arbitrajului este București, iar limba în care se vor desfășura procedurile arbitrale este limba engleză.

Dacă părțile doresc să opteze pentru arbitraj, această opțiune trebuie să fie expresă în caz contrar clauza de arbitraj nu se consideră valabilă, iar competente vor fi tot instanțele judecătorești de drept comun. De asemenea, este recomandabil să fie precizate în mod expres regulile aplicabile arbitrajului, numărul de arbitri și locul arbitrajului. Spre exemplu, ar trebui stabilit în mod expres ca orice disputa în legătură cu respectivul contract se soluționează de către un tribunal arbitral alcătuit din 1 sau 3 arbitri (pentru arbitraje de valoare mică e recomandabil ca părțile să convină asupra unui arbitru întrucât costurile sunt mult mai mici), potrivit regulilor de arbitraj ICC, LCIA, AAA sau CCIR (după cum optează părțile). Alegerea locului arbitrajului nu împiedică organizarea de audieri și în alte locuri decât cel indicat ca loc al arbitrajului ci face aplicabilă legea procedurală a locului ales în completarea aspectelor de procedură neacoperite de regulile de arbitraj selectate. Spre exemplu, alegerea regulilor de arbitraj ICC nu împiedică alegerea locului arbitrajului la București (chiar dacă ICC e situată în Paris, Franța). De asemenea, alegerea locului arbitrajului la București nu împiedică ținerea unor audieri la Cluj, Budapesta sau în alte localități.

Clauze de notificare: Toate notificările în baza acestui contract se vor face în scris la adresa poștală [...], cu confirmare de primire, fax [...] sau adresă de email [...]. Notificările trimise prin fax sau email se vor considera primite în ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii.

Clauza de notificare e relevantă mai ales din considerente practice. De exemplu, atunci când este transmisă o notificare de reziliere a contractului pentru încălcarea unei anumite obligații contractuale, neexecutată nici în termenul de remediere, e important de știut care este data primirii notificării pentru a determina de când începe să curgă termenul de remediere a încălcării contractuale ce poate conduce la încetare.

Clauza multiplului exemplar: Prezentul contract a fost semnat în două exemplare originale, fiecare având aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru a avea forța probantă în cazul unui litigiu, un contract (neîncheiat în forma autentică, la notar) trebuie semnat în atâtea exemplare originale câte părți cu interese contrare sunt. Fiecare exemplar original trebuie să facă mențiune despre numărul originalelor existente.

Aspectele contractuale sunt numeroase și variate. Chiar dacă acestea nu pot fi epuizate într-o serie de 3 articole, totuși sperăm că acestea au făcut puțina lumină asupra implicațiilor asumării sau neasumării în mod conștient a anumitor clauze contractuale.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail